Maatregelen Hof in kader Corona virus (COVID-19)

 

Welke zijn de urgente zaken?

En hoe verder met lopende en nieuwe zaken?

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en de daaronder ressorterende gerechten in eerste aanleg van Aruba, van Curaçao, van Sint Maarten en van de BES-eilanden, zijn vanaf 17 maart gesloten in verband met het verminderen van de risico’s van verspreiding van het coronavirus. Dit betekent dat de behandeling van rechtszaken in ieder geval niet door zal gaan tot nader order. Er geldt een uitzondering voor urgente zaken.

Urgente zaken kunnen niet wachten omdat dat raakt aan de rechten van rechtzoekenden en verdachten, bijvoorbeeld omdat een termijn verloopt waarbinnen de rechter moet oordelen. Hier volgt een overzicht van die urgente zaken. Ook krijgt u informatie over de voortgang van de overige, niet urgente, zaken.

Twijfelt u na het lezen nog of uw zaak doorgaat of niet, bel dan uw advocaat, zaakwaarnemer of andere rechtshulpverlener of - als u die niet heeft -  e-mail, Whatsapp (Curaçao) of bel het desbetreffende gerecht dat uw zaak behandelt, en in geval van hoger beroep, het gerecht waar u het hoger beroep heeft ingediend. De contactinformatie per gerecht treft u hiernaast aan.

Het Hof monitort dagelijks de situatie om passende maatregelen te nemen  en bij te stellen in het belang van de gezondheid van alle medewerkers, partijen en bezoekers. Wij houden U verder op de hoogte.

 

Bestuursrechtzaken (Lar en War zaken) 

Eerste aanleg

Voor  bestuursrechtzaken geldt dat alleen de voorlopige voorzieningen (alleen in geval van ‘superspoed’) doorgaan. Of een zaak “superspoed” is wordt bepaald door de rechter. Van het desbetreffende gerecht zullen de partijen vernemen of er een fysieke behandeling zal plaatsvinden of dat de behandeling via video-conference gebeurt. De behandeling van alle overige bestuursrechtzaken zijn aangehouden en over de nieuwe datum krijgen partijen bericht van het gerecht waar de zaak is ingediend.

Nieuwe zaken  kunnen worden aangebracht per e-mail van het desbetreffende gerecht.

Met uitzondering van Sint Maarten geldt dat in alle zaken die al lopen waarvoor processtukken nog ingediend moeten worden, kunnen die stukken ook per e-mail van het desbetreffende gerecht worden ingediend.

Aruba:
Voor de vreemdelingenbewaring in Aruba (horen door de rechter-commissaris) geldt verder dat deze vreemdelingen  binnen de termijn zullen worden gehoord.

Sint Maarten:
In lopende zaken kunnen stukken uitsluitend op de griffie worden ingediend. 

Hoger beroep

De zaken in hoger beroep die in maart 2020 zouden worden behandeld, zijn tot nader orde aangehouden.

Beroepschriften en andere processtukken kunnen worden gestuurd per e-mail van het gerecht waar de zaak in eerste aanleg diende.

 

Civiele zaken 

Eerste aanleg:

Bij kort gedingen en arbeidszaken (ontbinding) bepaalt de rechter of de (hoor)zitting moet doorgaan (alleen in geval van superspoed) of dat deze worden aangehouden (dan komt er nog geen beslissing). Als toch een zitting volgt, wordt die bij voorkeur digitaal (via videoconfere) gedaan.

Beslagrekwesten zullen schriftelijk behandeld worden conform de daarvoor geldende termijnen.

Voor insolventiezaken geldt dat faillissements- en surseance verzoeken en voorlopige voorzieningen als urgent worden beschouwd en in principe doorgaan. Ook zaken over salarissen van curatoren en bewindvoerders vinden doorgang.

Ondertoezichtstellingen (OTS) worden behandeld als ze spoedeisend zijn, maar er vindt geen fysieke zitting plaats. Partijen worden zo nodig telefonisch gehoord. Voor zittingen over verlenging van de OTS geldt dat partijen worden afgebeld en dat er een overbruggingsbeslissing wordt genomen. Als het gaat om verlenging van een uithuisplaatsing, dan wordt een korte overbruggingsbeslissing genomen. Zo nodig wordt er telefonisch gehoord. 

Voor zaken betreffende curatele, bewind en/of mentorschap geldt het volgende. U wordt verzocht alleen in spoedeisende zaken (bijv. spoed instellings- en ontslag- en machtigingsverzoeken) telefonisch of per e-mail contact op te nemen met het desbetreffende gerecht. In samenspraak met de rechter zal worden beoordeeld of uw zaak schriftelijk kan worden afgehandeld of op andere wijze kan worden beslist. U dient er rekening mee te houden dat de behandeling van andere verzoeken de komende weken niet of slechts beperkt behandeld zullen worden. 

Rolzittingen en andere behandelingen (AR/EJ/ES)

Aruba & Curaçao:
Tot en met 31 maart vinden er echter geen fysieke rolzittingen (noch AR noch EJ/ES) plaats. 

Proceshandelingen (en uitspraken die niet gereed zijn) zullen met een maand worden aangehouden in dezelfde stand. 

Bent u als gedaagde of verweerder opgeroepen voor een rolzitting, dan kunt u zich (persoonlijk of bij gemachtigde) stellen via e-mail (en op Curaçao ook via Whatsapp)  op de dag waarop de rolzitting zou plaatsvinden, onder vermelding van het zaaknummer.

Vonnissen en beschikkingen worden zonder publiek uitgesproken en zullen zo mogelijk gemaild (en op Curaçao ook per Whatsapp) worden verstuurd. Zijn daarvoor de benodigde gegevens niet bekend, dan zullen de uitspraken per post worden verstuurd.

Over de voortgang van reeds geagendeerde behandelingen (comparities, pleidooien en getuigenverhoren) wordt u nader bericht door de griffie van het gerecht waar de zaak plaatsvindt.

Bonaire:
De rolzitting (AR zaken) gaat door op 25 maart 2020 en vindt schriftelijk (zoveel mogelijk per per e-mail) plaats. Vanuit het Gerecht krijgen de advocaten nadere instructies. Bent u als gedaagde opgeroepen en u heeft geen advocaat dan kunt u zich stellen per e-mail en indien u toch beslist om naar het Gerecht te gaan, dan dient u rekening te houden met de daar geldende beperkingen over de hoeveelheid mensen in de zaal.

Sint Maarten:
De reguliere rolzittingen gaan gewoon door, met dien verstande dat alleen rolwaarnemers hieraan meedoen en dat partijen die in persoon verschijnen met maximaal 2 tegelijk naar binnen mogen en er geen publiek wordt toegelaten. 

Het aanmelden als gemachtigde of het mededelen dat verweer wordt gevoerd mag per e-mail kenbaar worden gemaakt. 

Voor alle proceshandelingen geldt dat als er niet wordt gediend deze voor 8 weken worden aangehouden. Na die 8 weken is in principe geen uitstel meer mogelijk.  

Vonnissen en beschikkingen kunnen worden afgehaald op de griffie.

Nieuwe zaken?
Alle nieuwe civiele zaken kunnen per e-mail worden aangebracht van het desbetreffende gerecht. 

Hoger beroep:

Voor civiele zaken in hoger beroep geldt hetzelfde als voor de rolzittingen in eerste aanleg Aruba & Curaçao. Verder geldt dat partijen beroepschriften en nadere processtukken  per e-mail van het gerecht kunnen indienen waar de zaak in eerste aanleg diende.

 

Strafrecht (eerste aanleg en hoger beroep)

Alle niet-dringende zaken worden uitgesteld of aangehouden. Reeds verzonden dagvaardingen en oproepingen worden ingetrokken door het OM of zaken worden op voorhand aangehouden door de rechter(s). Die zaken worden dus niet op de bepaalde datum behandeld. Wanneer dat wel is, wordt later vastgesteld en daarover komt een bericht. Alleen de noodzakelijke beslissingen worden genomen en daarbij wordt  de verdachte  zo mogelijk gehoord, telefonisch of via videoconference. Bij hoge uitzondering vindt een fysieke zitting plaats.

Onder noodzakelijke beslissingen vallen: beslissingen over voorlopige hechtenis, beslissingen van de rechter(-commissaris) die geen uitstel dulden, doorzoekingen door de rechter-commissaris, uitspraken van recent afgeronde zaken, beslissingen op basis van art 1:39 Sr en in strafrechtelijke kort gedingen.

 

Bijzondere colleges

Het Hof is ook belast met de organisatie van bijzondere colleges, zoals de gerechten in eerste aanleg in ambtenarenzaken, de raden van beroep in ambtenarenzaken, de raden van toezicht op de advocatuur, de raden van appel, kamers van toezicht op het notariaat en de medische tucht colleges. 

Voor alle zaken bij deze bijzondere colleges geldt het volgende:

  • Nieuwe zaken kunnen per e-mail worden aangebracht per e-mail van het gerecht van het desbetreffende land;
  • Uitspraken die nog gedaan worden, worden per e-mail (en op Curaçao ook via Whatsapp) verstuurd naar de partijen;
  • Reeds geagendeerde behandelingen worden aangehouden en daarover ontvangen partijen bericht van het desbetreffende gerecht;
  • Processtukken die nog ingediend moet worden, kunnen per e-mail worden verstuurd naar het gerecht waar de zaak dient.

 

Nieuwe zaken en andere processtukken per e-mail

Wanneer u stukken per e-mail stuurt, hou rekening met het volgende. Een e-mail met een omvang van meer dan 10 mb kan het gerecht niet ontvangen. In geval het u niet lukt om uw e-mails kleiner te houden dan 10 mb, kunt u gebruik maken van WeTransfer.  

Nadat u de stukken digitaal heeft verzonden en het gaat om een nieuwe zaak dan ontvangt u  een e-mail waarin u wordt geïnformeerd over de hoogte van de griffierechten die u dient over te maken en de zegelkosten die u dient te voldoen. 

Na voltooiing van de overboeking, dient u het digitale overboekingsbewijs en een scan (in kleur) van de zegels op de eerste pagina van de originele stukken per e-mail te versturen naar ons. 

Daarop ontvangt u van ons een reactie met een zaaknummer of aanvullende vragen/instructies. 

 

Balie (Front Office) 

Het publiek wordt verzocht zoveel mogelijk alleen  voor spoedeisende zaken naar de balie van het desbetreffende gerecht te komen. Indien u toch komt, houd rekening met de beperkte openingstijden. Er komt een wachtrij-beperking  en een beperking aangaande de hoeveelheid personen die tegelijkertijd in de wachtruimtes mogen. 

Alle andere zaken kunnen via mail of telefonisch worden afgehandeld. 


Wilt u de informatie downloaden? Klik hier 

Contactinformatie en openingstijden

Aruba: 

T: (+297) 5265432 
E: griffie-GEAAruba@caribjustitia.org 
Openingstijden: gesloten voor publiek

Bonaire:

T: (+599) 7175102 
E: griffiebonaire@caribjustitia.org  
Openingstijden: 8:00 - 12:00 uur

Curaçao:

T: (+5999) 4634111
Whatsapp: (+5999) 688 9933
E: focur@caribjustitia.org 
Openingstijden: 8:00 - 12:00 uur

Sint Maarten:

E: griffiesintmaarten@caribjustitia.org
Openingstijden: 8:00 - 12:00 uur

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN